ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUAnnounced-ScholarshipForSupportPersonnel25611126

Download
 

สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUagreement-ScholarshipForPersonnel

Download