หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว122 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่
 
Guaranty-DebtsofGovernmentOfficials25611130

Download