การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้ความสามารถมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต