การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการบริหารงานบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี