ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

SRURegulation-AcademicPostion2561

Download