ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2561

SRUAnnounced-RulesOfTeachingEvaluation2561

Download