หนังสือ สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องขอหารือการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและยังเป็นสมาชิก กบข. ต่อ ซึ่งเกษียณอายุและได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานต่อ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/ว๔๔๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘/๕๐๐๕๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอหารือการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและยังเป็นสมาชิก กบข. ต่อ ซึ่งเกษียณอายุและได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานต่อ
 
MUA-DiscussionAboutPension25620409

Download