หนังสือ สกอ. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).7/ว491 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การเสนอแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
 
MUA-NominationNeedsToInformRoyalHighness25620419

Download