การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี