หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/ว187 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
CGD-Off-BudgetaryPaymentforTemporaryEmployee25620503

Download