พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 49 ก ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

RoyalStatute-RulesofGovernmentOfficialinTheInstitutionOfEducation(V5)2562

Download