บันทึกข้อความกองคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินไปราชการ/โครงการ และการส่งชุดเบิกไปราชการ/โครงการ

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินไปราชการ/โครงการ และการส่งชุดเบิกไปราชการ/โครงการ
 
SRU-CourseofBorrowingMoney25620513

Download