ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563 – 2566)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566)

SRUcouncilAnnounced-PolicyOfResolvingProblem2563-2566

Download