บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด ซึ่ง ก.พ.อ.ให้คงไว้ชั่วคราว)

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (เฉพาะตำแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด ซึ่ง ก.พ.อ.ให้คงไว้ชั่วคราว)

 
Standard-DifferentStructure

Download