บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (จำแนกตามกลุ่มอาชีพ)

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (จำแนกตามกลุ่มอาชีพ)

 
Standard-OccupationGroup2

Download