หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศและสำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จำนวน 4 ฉบับ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.2/ว5 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศและสำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ฉบับ
 
MESRI-MinistryofHigherEducationScienceResearchandInnovationCommandsandAnnounces2562

Download