2-1-01-1 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (ก.พ.อ.กำหนดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553)

2-1-01-1 ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

2-1-01-1 Management - Director

Download