หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ (กำหนดวันหยุดราชการประจำปี และการแจ้งสถานที่ทำการและการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว31 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ (กำหนดวันหยุดราชการประจำปี และการแจ้งสถานที่ทำการและการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

MHESI-OfficialHoliday2562andMHESIcontacts25620604

Downlaod