หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว254 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

CGD-CourseforGiveAwayReceiving25620607

Download