หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.2/ว248 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

CGD-MOFRulesforTreasuryTransactions2562

Download