หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ อว 0227.4/27 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.4/ว32 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ อว 0227.4/27 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร

MHESI-DiscussionAboutSubsidyManagement25620617

Download