หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 003/ว4655 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562

SR-PrincipleFor70yearsoldPensioner25620611

Download