ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอภิปรายและสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลงานทางวิชาการ”

โครงการอภิปรายและสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลงานทางวิชาการ”

ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอภิปรายและสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลงานทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นวิทยากร
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการระดับคณะ ดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 : คณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

Download : เอกสารประกอบการสัมมนา 24 มิถุนายน 2562

 

2. วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 : คณบดี และอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสราจารย์ขึ้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

Download : เอกสารประกอบการสัมมนา 26 มิถุนายน 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7791-3321
นางสุพรรณี อนุกูล หมายเลขภายใน 6109
นางสาวสุรีพร สุขเยาว์ หมายเลขภายใน 6102