หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ พพ. ด่วนที่สุด ที่ พน 0502/9478 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน 0502/9478 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง กรณีมีบุคคล องค์กรหรือบริษัทที่มีพฤติกรรมแอบอ้าง พพ. เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงานปีงบประมาณ 2560

MHESI-CopiedOfDepartmentofAlternativeEnergyDevelopmentandEfficiency25620531

Download