หนังสือ สป.อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว121 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว3788 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว282 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562

MHESI-CopiedOfOBECshortnameAndDecreeLifeSubventionForPensioner25620619

Download