หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0233.1.(2.22)/ว148 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว40 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยเคร่งครัด

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0233.1.(2.22)/ว148 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว40 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยเคร่งครัด

MHESI-DiscussionAboutMOFRules25620626

Download