การดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองการเจ้าหน้าที่

การดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 5ส ดังนี้

1. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กับบุคลากร ได้แก่ พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล และพื้นที่ส่วนกลาง
2. การติดป้ายแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
3. การจัดทำป้ายชื่อแยกหมวดหมู่ของชั้นใส่เอกสาร เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และจัดเก็บเอกสารได้ง่าย