หนังสือ สกอ. เรื่อง การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งสายงานวิชาการศึกษาพิเศษ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว355 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งสายงานวิชาการศึกษาพิเศษ

MUA-StandardPositionForSpecialEducator25620322

Download