หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว370 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

CGD-RulesOfNewPositionAssignmentForPermanentEmployee25620805

Download