คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 42/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 42/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MHESICommand-MinisterAdvisoryGroupAssignment(42-2562)

Download