คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 43/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 43/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MHESICommand-MinisterWorkingGroupAssignment(43-2562)

Download