ประมวลภาพโครงการอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม และ Best Practice” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562

โครงการอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม และ Best Practice”

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562
ณ โรงแรมกระบี่ทิพา รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อ.เมืองฯ จ.กระบี่

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่มุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตคติให้พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถหาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้ จึงจัดให้มีโครงการอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม และ Best Practice” ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ อ.สมชาย สหนิบุตร และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้ง 45 ราย