โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในอนาคต

Download : สื่อและเอกสารประกอบการอบรม

รายการ QR-Code

Clip : การศึกษาไทย 7 นาทีนี้ จะเปลี่ยนความคิดคุณ

Clip : เมื่อการศึกษา ทำร้ายชีวิตคุณ

Clip : ทำไมฟินแลนด์ถึงมีการศึกษาดีที่สุดในโลก?

PPT : การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

PDF : มหาวิทยาลัยราชภัฏ…พัฒนาท้าทายอย่างไร…จึงจะไปรุ่ง