ประมวลภาพโครงการอบรม “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562

โครงการอบรม “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน”

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562
ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย อ.วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” แก่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 40 ราย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เป็นผู้ดำเนินการอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น