โครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร รุ่นที่ 2

โครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร รุ่นที่ 2

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม TQS – Total Quality Service : การบริการคุณภาพทั่วองค์กร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ และการฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Download : เอกสารประกอบการอบรม

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการที่เดินทางด้วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ออกเดินทาง เวลา 7.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกใหม่)