ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

Regulations-Personnel-Management-Staff-College-2550-1