หนังสือ สป.อว. เรื่อง ประกาศแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0223.2/ว509 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง ประกาศแนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา

MHESI-AnnouncedOfCoOpFacilitationForLecturer25620905

Download