หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.5/ว567 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง กรณีแต่งตั้งบุคคล และคณะบุคคล เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ยกเลิก)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ยกเลิก)
ที่ อว 0227.5/ว567 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง กรณีแต่งตั้งบุคคล และคณะบุคคล เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

MHESI-CourseofPicturesSendingForAppointees25620917