ประมวลภาพโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

โครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562
ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ จังหวัดกระบี่

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งได้รับฝึกฝนทักษะและเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไปในอนาคต