ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง

SRUCouncilAnnounced-PolicyOfResolvingProblem2563-2566(Edited25620827)

Download