หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กรณีพ้นราชการ

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว121 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0102/ว7716 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กรณีพ้นราชการ

SR-RuleOfSpecialAdditionPaymentForBattle25621003

Download