คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2906/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2906/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUCommand-PresidentAssistantsAppointment25621002

Download