บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ สภ.066/62 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUcouncil-SRUPresidentRepresentedAppointment25620918

Download