บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งรองอธิการบดีและการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ สภ.075/62 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งรองอธิการบดีและการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUcouncil-SRUVicePresidentCouncilSecretaryAppointment25621002

Download