คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 014/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 014/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUCouncilCommand-SecretaryAppointment25621001

Download