คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 012/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SRUCouncilCommand-SRUPresidentRepresentedAppointment25620926

Download