คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 013/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

SRUCouncilCommand-SRUVicePresidentsAppointment25621001

Download