บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562
เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

SRUplan-ProjectCorrectionApprovalForm25621004

Download