บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562
เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)

SRUplan-RulesOfExpenditureBudgetManagement2563

Download