หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว127 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว127 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1021.2/ว19 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

SR-GovernmentOfficialRecordElectronicsSystem25621004

Download